Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Ewa Stawicka

Stawicka, Ewa; ORCID: 0000-0003-0314-4942
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
Determinants of human capital development in rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007, vol.2(17), nr 2, s. 444-453

Słowa kluczowe

edukacja wiedza zawodowa kształcenie ustawiczne kapitał ludzki

Key words

education knowledge of agriculture lifelong learning human capital

Streszczenie

Celem pracy jest ukazanie ważności wiedzy w rozwoju gospodarstw rolnych. Zobrazowano poziom wykształcenia polskich rolników oraz możliwości podejmowania przez nich edukacji, zdobywania nowej wiedzy i informacji. Zwrócono również uwagę na rosnące zainteresowanie rolników zdobywaniem nowej wiedzy

Abstract

Meaning of knowledge and information as a factor of a rise of productivity and economic growth is discussed. The human capital level in rural areas and knowledge and information level are rather poor. The low level of general education and insufficient agricultural qualifications of those working in farms are a significant barrier hampering the introduction of modern means of production, and depressing economic growth. Increasing the education level of farm population might be instrumental in intensifying the process of structural changes. The most important role in changes belong to specialised institutions which can fund many useful programs