Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska

Katarzyna Brodzińska

Brodzińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-1329-2391
Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska
Prospects of agricultural development in context of the environmental protection standards
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 24-33

Słowa kluczowe

standardy w ochronie środowiska rozwój rolnictwa płatności bezpośrednie

Key words

standards in environmental protection agricultural development direct payments

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono rozważania nad wpływem wprowadzenia instrumentu cross-compliance na konkurencyjność gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskiej. Przeanalizowano znaczenie oraz wskazano słabości wprowadzanego systemu, a także alternatywy korzystnych przekształceń inspirowanych przez wprowadzenie cross-compliance. Analizy przeprowadzono na podstawie danych GUS, danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT oraz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Abstract

Considerations are presented over the cross-compliance principle influence for the agricultural farms competitiveness in the European Union, particularly with regard to the Polish position. Their meaning is anlysed and the existing weaknesses are indicated, as well as the beneficial transformations inspired by the cross-compliance requirements. The data were taken from the Central Statistical Office, the European Union Statistical Office EUROSTAT and the Agency for Agriculture Restructuring and Modernisation.