Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE
Results of three years of applying the sugar market reform in the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 5-9

Słowa kluczowe

reforma rynku cukru burak cukrowy Unia Europejska

Key words

sugar market reform sugar beet EU

Streszczenie

Praca przedstawia skutki trzech lat reformy rynku cukru. W sześciu krajach zaprzestano produkcji cukru, a w wielu, w tym Polsce, znacznie ją ograniczono. Jednocześnie wyodrębniła się grupa krajów o większej produkcji niż przed reformą. Mimo że zmalały ceny detaliczne cukru, to nie spowodowało to obniżenia cen wyrobów zawierających cukier. Aby utrzymać się na rynku, zarówno cukrownie jak i rolnicy, muszą maksymalnie ograniczać koszty produkcji.

Abstract

The work is presenting effects of three years of the sugar market reform. In six countries the sugar production has ceased, and in many, including Poland, it has been much limited. Simultaneously a group of countries emerged with greater production than before the reform. Even though retail prices of sugar went down it did not cause lowering prices of products containing sugar. In order to stay in the market, both sugar factories and farmers must reduce to minimum the production costs.