Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na przemiany jakości produkcji przedsiębiorstw rolno-spożywczych

Mariusz Grębowiec

Grębowiec, Mariusz; ORCID: 0000-0002-2631-3940
Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na przemiany jakości produkcji przedsiębiorstw rolno-spożywczych
Impact of the Poland’s integration with the European Union on the production quality changes in agri-food enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 64-74

Słowa kluczowe

jakość konkurencyjność rynek systemy jakości zarządzanie jakością

Key words

quality competitiveness market quality systems quality management

Streszczenie

W pracy zwrócono szczególną uwagę na podstawowe rodzaje systemów i znaków jakości oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną grupy badanych przedsiębiorstw, reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Zwrócono również uwagę na inne czynniki, które w połączeniu ze skutecznie wdrożonymi zasadami jakościowymi mogą mieć istotny wpływ na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych

Abstract

The essential part of the paper is sacrificed to reviewing the major types of quality systems and quality marks as well as their impact on the economic situation of a group of examined enterprises from agri-food branch. Furthermore, other factors which, combined with successfully implemented quality rules, can have an essential influence on building permanent competitive advantages, are presented