Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce

Ryszard Kata

Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935
Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce
Bank credits in the structure of external sources of financing agriculture in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 85-97

Słowa kluczowe

kredyty bankowe kredyt preferencyjny gospodarstwa rolne.

Key words

bank credits subsidized credit agricultural farms.

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy znaczenia kredytów bankowych w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa, w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania wykazały, że kredyt bankowy pozostaje wciąż ważnym źródłem finansowania gospodarstw rolnych. Zainteresowanie rolników kredytami jest coraz częściej powiązane z absorpcją funduszy UE wspierających inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych.

Abstract

Importance of bank credits in the structure of external sources of financing agriculture, in conditions of Polish membership in the European Union is analysed. The findings show that bank credits are continually the most important source of financing in agricultural farms. Farmers’ interest in bank credits is more often related to the absorption of European Union funds supporting investments and development of farms.