Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych
Sources of financing investments and operation in agricultural farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 119-127

Słowa kluczowe

żródła finansowania działalność inwestycyjna wielkość ekonomiczna

Key words

financial source investment activity economic size

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw. Gospodarstwa rolnicze będące przedmiotem badań zostały pogrupowane według wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU. Przeprowadzona analiza wykazała, że głównym źródłem finansowania był kapitał własny. Istotnym elementem wsparcia gospodarstw stały się środki WPR UE

Abstract

The purpose of this study is an attempt to show the distribution of financing investments and operation in agricultural farms between various sources of capital. The investigated sample of agricultural farms was divided into groups according to their economic size. The analysis showed that the main source was farmer’s own capital. It was essentially supported by the payments awarded within the framework of the EU Common Agricultural Policy.