Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy

Ewa Wasilewska

Wasilewska, Ewa; ORCID: 0000-0001-9065-5526
Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy
Synthetic measurement of transition in the labour market structure
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 189-201

Słowa kluczowe

rynek pracy aktywność ekonomiczna ludności struktura dynamika struktury

Key words

labour market economic activity of population structure dynamics of structure

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zmiany w strukturze aktywności ekonomicznej ludno??ci, z podziałem na ludność miejską oraz wiejską. Okres badań obejmował lata 1993-2009. Wykorzystano syntetyczne miary natężenia zmian struktury oraz miary przeciętnych zmian wskaźników struktury w ujęciu jednopodstawowym i łańcuchowym. Stwierdzono niewielkie zmiany w strukturze aktywności ekonomicznej ludności w ujęciu dynamicznym, nieznacznie większe w grupie ludności wiejskiej

Abstract

The paper presents changes in the structure of populations economic activity following a division into urban and rural population. The period of investigation covers years 1993-2009. The research deals with synthetic measures of the intensity of structure transformation as well as with average changes in this structure, which were described by single base and chain indices. The changes in the economic activity of population were not significant over time, slightly bigger in case of investigated rural population.