Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej

Mariusz Hamulczuk, Włodzimierz Rembisz

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Rembisz, Włodzimierz; ORCID: 0000-0001-9941-3398
Kwestie wyrównania dopłat bezpośrednich producentom rolnym w Unii Europejskiej
Direct Farm Payments Scheme and equalization issues in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 35-45

Słowa kluczowe

płatności bezpośrednie dochody rolnicze dysparytet dochodowy efektywność czynnika pracy równowaga konkurencyjna

Key words

direct payments agricultural producers’ incomes income disparities labou productivity equilibrium conditions

Streszczenie

W ostatnim okresie zgłaszany jest pogląd o konieczności wyrównania wysokości dopłat Bezpośrednich polskim producentom rolnym do wysokości tych dopłat w pozostałych krajach UE. W istocie idzie o wyrównanie wysokości dopłat do poziomu stosowanych w krajach 12 lub 15 UE. Celem opracowania było przedstawienie teoretycznych i empirycznych przesłanek leżących u podstaw ewentualnego wyrównywania, lub nie, płatności bezpośrednich. Przeprowadzona analiza wskazuje, że kwestia ta powinna był rozpatrywana na gruncie alokacji i podziału, co oznacza, że wysokość dopłat nie może był oderwana od efektywności czynnika pracy. Stawiana jest teza, iż pogląd o wyrównaniu wysokości dopłat jest niesłuszny.

Abstract

The article deals with the issues of direct farm payments scheme aimed at an equalization of their level between Polish producers and those in the EU-12 or EU-15 countries. Such politically based view has been recently propagated in Poland. An analytical, theoretical and empirical approach is applied to address the issues in order to reject that view. Labour productivity and incomes disparities in agriculture in that respect among the EU countries as well as disparities between farming and non farming activities are investigated.