Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi

Elżbieta Kacperska, Katarzyna Tymieniecka

Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037
Tymieniecka, Katarzyna
Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi
Polish trade relations with Ukraine in 2000-2008 with particular emphasis on trade in agri-food products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 46-57

Słowa kluczowe

stosunki handlowe produkty rolno-spżywcze handel polsko-ukraiński Unia Europejska

Key words

trade relations agri-food products Polish-Ukrainian trade European Union

Streszczenie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, iż polska granica wschodnia stała się zewnętrzną granicę Wspólnoty. Polska handlowa polityka wschodnia przed integrację z UE była znacznie mniej restrykcyjna niż unijna. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe z Ukrainą wskazują na jej umacniającą się pozycję jako partnera Polski. Dodatnie saldo obrotów handlowych ogółem i artykułami rolno-spożywczymi wskazuje na możliwości eksportowe polskich produktów, zaś dominująca pozycja produktów przetworzonych w eksporcie i surowców w imporcie wskazuje na pozytywne, z polskiej perspektywy, efekty współpracy handlowej.

Abstract

Polish accession to the European Union meant that Polish eastern frontier had become the Communitys external border. Polands eastern trade policy before the incorporation was much less restrictive than that of the EU. The analyzed development of trade turnover with Ukraine suggests its strengthening position as a Polish partner. Positive trade balance for Poland both in total and in agrifood products indicates the export possibilities for Polish products. The dominant position of processed products in the exports and of raw materials in imports indicates a positive, from Polish perspective, impact of trade cooperation.