Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych

Kazimierz Łęczycki

Łęczycki, Kazimierz
Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych
Influence of the level of financial support on shaping the changes as regards resources, organization and economic results of agricultural farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.9(24), nr , s. 99-109

Słowa kluczowe

interwencjonizm zasoby struktura organizacyjna efekty ekonomiczne gospodarstwa rolnicze grupy gospodarstw poziom wsparcia finansowego

Key words

interventionism resources organizational structure agricultural farms groups of farms level of financial support

Streszczenie

Kluczowym elementem życia gospodarczego współczesnej nam rzeczywistości jest interwencja państwa w mechanizmy rynkowe. Podjęta została próba określenia, w jakim stopniu poziom pomocy finansowej wpływa na zmiany w zasobach , strukturze organizacyjnej oraz wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolniczych.

Abstract

Nowadays, a key element in the economic life of nations is the state interventions in market mechanisms. An attempt was made to define the degree to which the level of financial support influences changes as regards resources, organizational structure, production and financial performance of agricultural farms