Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych

Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020
Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych
Facts and myths around agriculture in the light of empirical research
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 1, s. 41-50

Słowa kluczowe

polityka rolna niedoskonałości mechanizmu rynkowego dobra publiczne

Key words

agricultural policy market mperfection public goods

Streszczenie

Celem opracowania było przedstawienie zależności, związanych z sektorem rolnym, pomiędzy niedoskonałościami alokacji rynkowej a rozwiązaniami w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Przedstawiono główne obszary niedoskonałości zwracając uwagę na ich niewłaściwą ocenę. Zaprezentowano podstawowe kwestie rolne i ich zmiany w nowych warunkach otoczenia. Podkreślono, iż mimo zachodzących przekształceń i zmiany paradygmatów w polityce rolnej nadal kluczowe ułomności mechanizmu rynkowego muszą być rozwiązywane za pośrednictwem polityki rolnej

Abstract

The aim of the article was to analyse the performance relationships between the imperfections of the market allocation connected with the agricultural sector and solutions in agricultural policy conditioned by globalization. The main areas of imperfection are described adverting to their misjudgment. The basic agricultural economic problems as well as their changes under new circumstances in the economic environment are paid attention to. It should be emphasized that in spite of transformations and changes of paradigms happening in agricultural policy, still the basic failures of market mechanism must be resolved through the mediation of this policy.