Rozwój agroturystyki z udziałem instytucji i organizacji branżowych w województwie pomorskim

Katarzyna Mysiak

Mysiak, Katarzyna
Rozwój agroturystyki z udziałem instytucji i organizacji branżowych w województwie pomorskim
The development of agrotourism with the participation of local administration and professional organizations in the Pomeranian province
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 4, s. 45-54

Słowa kluczowe

agroturystyka wsparcie samorząd lokalny

Key words

agrotourism support local administration institutions

Streszczenie

Na obszarach wiejskich o niskim potencjale rolniczym, agroturystyka zapewnia stabilizację finansową małym i średnim gospodarstwom rolnym. Jest też stymulatorem lokalnej gospodarki przysparzając dochodów budżetom gmin. Pozytywne działania i współpracę w zakresie rozwoju agroturystyki można dostrzec w wielu gminach województwa pomorskiego. Autorka artykułu przeprowadziła w miesiącach sierpień – listopad 2009 r. badania pierwotne wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego. Ich celem było uzyskanie informacji i opinii o działaniach instytucji i organizacji szczebla lokalnego i ogólnokrajowego na rzecz rozwoju agroturystyki. Ankietowani najwyżej ocenili współpracę z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Abstract

In rural areas with low agricultural potential, the agrotourism provides a financial stability for small and medium-sized farms. It is also a stimulator of the local economy, thus providing a revenue for municipal budgets. A positive action and cooperation in tourism development can be seen in many communities of the Pomeranian province. In the months August - November 2009 the author of this article carried a primary research among the owners of agrotourist farms in the Pomeranian province. The goal was to obtain information and opinions about the activities of local and national level institutions and organizations in the field of agrotourism development. Respondents rated highest the cooperation with the Polish Federation of Rural Tourism Hospitable Farms and the Pomeranian Agricultural Advisory Center in Gdansk.