Zmiany konsumpcji papierosów w ujęciu terytorialnym, w latach 1999-2012

Ewa Jałowiecka1, Piotr Jałowiecki2, Marta Wołąkiewicz3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jałowiecka, Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jałowiecki, Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wołąkiewicz, Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany konsumpcji papierosów w ujęciu terytorialnym, w latach 1999-2012
Changes in cigarette consumption in territorial approach, in the years 1999-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 1, s. 107-117

Słowa kluczowe

konsumpcja papierosów zmiany konsumpcji ujęcie terytorialne

Key words

cigarettes consumption consumption changes territorial perspective

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmiany konsumpcji papierosów w Polsce w ujęciu terytorialnym opracowane w oparciu o wyniki badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BGD) prowadzonych przez GUS oraz zmiany zachodzące w latach 1999-2012 w ujęciu terytorialnym. Dokonano również klasyfikacji województw pod względem tempa zmian konsumpcji papierosów w badanym okresie. Uzyskane wyniki porównano z danymi nt. udziału papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł wskazując, że jego wyższy poziom najprawdopodobniej nie jest przyczyną zaniżania przez respondentów wydatków na papierosy w ankietach podczas badań BGD. Porównano również względny poziom konsumpcji papierosów z udziałem w rynku papierosów z "szarej strefy".

Abstract

The paper presents the results of studies on cigarettes consumption in Poland, based on the results of the Household Budget Survey (BGD) conducted by GUS and the changes taking place in the period 1999-2012 in territorial perspective. There has also been done classification of provinces in terms of the pace of change in cigarettes consumption in the period considered. The results were compared with participation of cigarettes from illegal sources data, indicating that its higher level is probably not the cause of underreporting by respondents spending on cigarettes in polls during the survey BGD. We also compared the relative level of consumption of cigarettes with a market share of cigarettes from the "gray zone".