Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012

Piotr Jałowiecki1, Adam Kowalewski2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jałowiecki, Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kowalewski, Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012
Territorial diversification of alcohol consumption in Poland in the years 1999-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 1, s. 118-128

Słowa kluczowe

konsumpcja alkoholu zróżnicowanie terytorialne przemyt wyrobów alkoholowych

Key words

alcohol consumption territorial diversification smuggling of alcoholic products

Streszczenie

W pracy przedstawiono zmiany względnego poziomu konsumpcji różnych rodzajów alkoholi: wyroby spirytusowe, wina oraz piwa z uwzględnieniem podziału na województwa, w latach 1999-2012. Niezależnie od grupy badanych produktów alkoholowych, najniższy poziom ich konsumpcji stwierdzono w grupie województw zaliczanych do makroregionu południowo-wschodniego. Niski poziom konsumpcji alkoholi w województwie podkarpackim, jak również w lubelskim jest prawdopodobnie spowodowany, przynajmniej częściowo przemytem głównie z Ukrainy. Podobna sytuacja występuje w województwie warmińsko-mazurskim (przemyt z Obwodu Kaliningradzkiego), chociaż już nie w podlaskim (graniczy m.in. z Białorusią). Niestety nie można tego potwierdzić na podstawie danych wykorzystanych w pracy, ponieważ nie ma w nich rozróżnienia na alkohol pochodzący z legalnych i nielegalnych źródeł.

Abstract

The paper presents changes in the relative level of consumption of different types of alcohols: spirits, wines and beer from disaggregated by the voivodship in the years 1999-2012. Regardless of the examined group of alcoholic products, the lowest level of consumption was found in the group of voivodships included in the south-east macro-region. Low level of alcohol consumption in the Podkarpackie voivodship, as well as in Lubelskie is probably due, at least partly smuggling from Ukraine. A similar situation exists in the Warmińsko-Mazurskie voivodship (smuggling from the Kaliningrad Region), although not in Podlaskie (e.g. border with Belarus). Unfortunately, this cannot be confirmed on the basis of the data used in the work, because there are no distinction between alcohol derived from legal and illegal sources.