Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich

Adam Andrzejuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Andrzejuk, Adam; ORCID: 0000-0002-9844-3285 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich
A comparison of public companies in the agri-food industry listed on US stock exchanges
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 1, s. 25-35

Słowa kluczowe

spółki publiczne giełda notowania przemysł rolno-spożywczy NYSE Nasdaq Amex

Key words

public companies stock exchange quotes agri-food industry NYSE Nasdaq Amex

Streszczenie

Przedstawiony materiał omawia zagadnienia z zakresu analizy międzysektorowej spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich, w celu ukazania wielkości przemysłu w świetle negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE-USA (T-TIP). Na początku omówiono zagadnienie wyboru spółek rolno-spożywczych, dokonano selekcji odpowiednich podmiotów. Następnie dokonano analizy zróżnicowania sektorów. Przeprowadzono analizę wielkości spółek branży rolno-spożywczej dla rynku amerykańskiego i dokonano porównania ich kapitalizacji rynkowej. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę wybranych wielkości finansowych. Porównano przychody, zysk netto, aktywa, zobowiązania i aktywa niematerialne. Porównano skalę i wzrost analizowanych wielkości w latach 2011-2014.

Abstract

The material presented discusses the issues of inter-sectoral analysis of public companies in the agri-food industry listed on US stock exchanges, in order to demonstrate the size of the industry in light of the current negotiations on Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EU-USA (T-TIP). At the beginning the issue of choice of companies from the agri-food industry was discussed. In the following section inter-sectoral analysis was conducted. A comparison of market capitalization was performed and subsequently selected financial positions were analyzed. A comparison of revenues, net income, assets, liabilities and intangible assets was conducted, followed by the analysis of scale and growth of the values in the years 2011-2014.