Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego

Joanna Ksielińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ksielińska, Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ranking państw UE ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego
Ranking the EU Countries because of the Potential to Meet the Demand for Agricultural Products Using the Methods of Linear Ordering
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 142-152

Słowa kluczowe

potencjał rolnictwa metody porządkowania liniowego

Key words

agricultural potential methods of linear ordering

Streszczenie

Celem badań przedstawionych w artykule było sporządzenie, z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, rankingu państw ze względu na potencjalne możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na produkty rolnicze. Celem dodatkowym, o charakterze metodyczny, było porównanie dwóch procedur wspomagających wybór metody porządkowania liniowego.

Abstract

The aim of the research presented in the article was to prepare, using the methods of linear ordering, the ranking of countries because of the potential to meet the demand for agricultural products. An additional aim, of a methodical, was to compare the two procedures, help in choosing the method of linear ordering.