Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności

Wiesława Kuźniar1, Marta Kawa2, Piotr Kuźniar3
1, 2, 3 Uniwersytet Rzeszowski
Kuźniar, Wiesława; ORCID: 0000-0001-8562-3511 (Uniwersytet Rzeszowski)
Kawa, Marta; ORCID: 0000-0002-3023-9085 (Uniwersytet Rzeszowski)
Kuźniar, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności
Consumers Towards Safe Solutions for Food Production
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 243-250

Słowa kluczowe

ekologizacja konsumpcji produkty tradycyjne przetwarzanie i utrwalanie żywności

Key words

greening of consumption traditional products food processing and preservation

Streszczenie

Postępujący proces ekologizacji konsumpcji sprawia, że konsumenci są coraz bardziej uwrażliwieni na jakość zakupywanej żywności. Ich wysokie wymagania spełniają produkty tradycyjne, których wysoka jakość wynika ze specjalnego składu i sposobu wytwarzania. Celem artykułu jest określenie opinii konsumentów wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności. Na tle krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu odnoszącej się do preferencji zakupowych konsumentów na rynku żywności, dokonano identyfikacji czynników decydujących o wyborze produktów oraz zweryfikowano w jakim stopniu na wybór ten wpływają metody przetwarzania i utrwalania żywności. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych wśród 272 mieszkańców Podkarpacia. Badania wykazały, że konsumenci posiadają niewielką wiedzę na temat metod przetwarzania i utrwalania żywności. Wraz ze wzrostem wykształcenia zauważa się jednak preferowanie w procesie zakupowym jakościowych cech produktu.

Abstract

The ongoing process of eco-friendly consumption makes consumers increasingly sensitive to quality of the purchased food. Their high demands are met by traditional products whose high quality stems from special ingredients and methods of preparation. The aim of this article is to determine the consumers reviews towards safe solutions for food production. On the background of polish and foreign literature relating to purchasing habits of consumers on the food market, the identification of factors determining choice of products was made and it was verified to what extent this choice is affected by processing methods and food preservation. The paper uses findings from a survey of 272 inhabitants of Podkarpackie province. Studies have shown that consumers have little knowledge about methods of processing and food preservation. Along with the increase of education it can be noted, however, a growth in preference of qualitative characteristics of products in a buying process.