Wyzwania dla rozwoju rynku dziczyzny w Polsce

Katarzyna Kwiecińska1, Jerzy Gębski2, Małgorzata Kosicka-Gębska3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kwiecińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-9540-0212 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gębski, Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kosicka-Gębska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-2043-7627 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyzwania dla rozwoju rynku dziczyzny w Polsce
Challenges for the Development of the Dame Market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 251-260

Słowa kluczowe

rynek dziczyzny konsumpcja dziczyzny popularyzacja dziczyzny bariery rozwoju

Key words

game meat market game meat consumption popularization of game development barriers

Streszczenie

Dziczyzna stanowiła niegdyś istotny składnik diety polskich konsumentów. Obecnie tradycja konsumpcji tego rodzaju mięsa zanikła. Z uwagi na fakt, że warunki naturalne kraju pozwalają na pozyskiwanie znacznych ilości dziczyzny, istotne jest poznanie czynników powodujących, że większość polskiej dziczyzny trafia nie na rynek rodzimy, ale na rynki zachodnioeuropejskie. Badanie jakościowe, oparte na metodzie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – in-depth interwiew), realizowane w grupie osób działających w sektorze podażowym rynku dziczyzny, pozwoliło na stworzenie obrazu polskiego rynku, wskazanie czynników uniemożliwiających rozwój tego sektora, a także określenie działań determinujących wzrost zainteresowania konsumentów produktami, a tym samym zwiększenie konsumpcji dziczyzny w Polsce. Do takich działań zaliczyć można projekty o charakterze marketingowym i informacyjnym oraz modyfikację regulacji prawnych i struktury rynku w sposób umożliwiający obniżenie cen produktu finalnego.

Abstract

Game meat used to be an essential component of the Polish consumer diet. Today, the tradition of game consumption is no longer observed. Due to the fact that the natural conditions of Poland allow for obtaining significant amounts of game, it is important to know the factors that cause the majority of Polish game production to go to West European markets, instead of local markets. A qualitative study based on the method of in-depth interviews (IDI), performed on a group of people operating in the supply side of the Polish game market, allowed us to create an image of the Polish market. It also helped to indicate the factors that inhibit the game sector development, and to identify actions that help to increase the popularity of the products and thereby to increase the consumption of venison in Poland. These activities include marketing and information campaigns, legal regulations and market structure modifying. These allow reductions in the price of the final product.