Płynność finansowa gospodarstw ogrodniczych a zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym

Olga Stefko
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Stefko, Olga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Płynność finansowa gospodarstw ogrodniczych a zmiany zachodzące na rynku międzynarodowym
Financial Liquidity of the Horticultural Farms versus Changes on the International Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 325-334

Słowa kluczowe

płynność finansowa gospodarstwa ogrodnicze rynek międzynarodowy

Key words

financial liquidity horticultural farms international market

Streszczenie

Celem artykułu była ocena zmian w poziomie płynności finansowej gospodarstw ogrodniczych w kontekście zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych. Analiza dotyczyła roku 2013 i była przeprowadzona na podstawie danych FADN. Jest kontynuacją wcześniej przeprowadzonych badań. Obliczono wskaźniki płynności finansowej, struktury majątku i kapitału. Scharakteryzowano wielkość zasobów, produkcji, dochodu i zadłużenia. Potwierdzono wpływ zmian zachodzących na rynku na kondycję przedsiębiorstw. Wykazano ciągle zbyt duże rozdrobnienie produkcji w Polsce przy osiąganych stosunkowo niskich efektach produkcyjnych.

Abstract

The aim of the article was to evaluate the level of liquidity for horticultural farms in the context of changes in the international markets. The analysis involved 2013 and was carried out on the basis of FADN data. It is a continuation of earlier studies. There were calculated liquidity ratios, the structure of assets and capital. Volume of reserves, production, income and debt were also characterized. Impact of market changes on the condition of enterprises was confirmed. It has been shown that there is still too much fragmentation of production in Poland achieved at relatively low production effects.