Towary w portfelu inwestycyjnym

Anna Górska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Górska, Anna; ORCID: 0000-0003-0763-0550 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Towary w portfelu inwestycyjnym
Commodities in Investment Portfolio
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 77-86

Słowa kluczowe

rynek towarowy inwestowanie w towary dywersyfikacja portfela

Key words

commodity markets investing in commodities portfolio diversification

Streszczenie

Celem pracy była ocena możliwości osiągnięcia korzyści z dywersyfikacji portfela za pomocą inwestowania w towary zaliczonych do trzech grup: surowców energetycznych, metali i rolnych. Analizowano portfele inwestycyjne o różnym składzie, wykorzystujące bezpośrednie formy inwestowania w towary. Na podstawie danych empirycznych (dziennych cen towarów) wyznaczano stopy zwrotu, korelacje i odchylenia standardowe dla poszczególnych portfeli. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że portfel składający się z metali, albo zawierający tę klasę aktywów przynosi wyższe dochody niż portfel zawierający w swym składzie np. towary rolne.

Abstract

The aim of the study was to assess the possibility of achieving the benefits of portfolio diversification by investing in commodities classified into three groups: energy, metals and agricultural products. There are analyzed investment portfolios consisting of different assets, including direct ways of investing in commodities. On the basis of empirical data (daily prices of assets) rates of return, correlations and standard deviations were calculated for separate portfolios. The results revealed that a portfolio consisting of metal or contains this asset class brings higher income.