Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski

Jerzy Bieńkowski1, Radosław Dąbrowicz2, Ewa Dworecka-Wąż 3, Małgorzata Holka4
1, 2, 3, 4 Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
Bieńkowski, Jerzy; ORCID: 0000-0002-1659-1517 (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk)
Dąbrowicz, Radosław (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk)
Dworecka-Wąż , Ewa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk)
Holka, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-4192-8863 (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk)
Emisje gazów cieplarnianych związane z różnymi scenariuszami diet mieszkańców Polski
Greenhouse Gas Emissions Associated with Different Diet Scenarios of Poland’s Inhabitants
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, vol.16(31), nr 3, s. 9-19

Słowa kluczowe

skład diety spożycie mięsa wartość kaloryczna żywności emisja gazów cieplarnianych efekt środowiskowy

Key words

diet composition meat consumption food caloric value greenhouse gas emission environmental effect

Streszczenie

Ważnym działaniem w strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) na poziomie krajowym może być promowanie zmian nawyków żywieniowych przez zmianę profilu gatunkowego mięs i ilości mięsa w racjach pokarmowych ludności. Celem badań była ocena możliwości redukcji emisji GHG za pomocą różnych scenariuszy diet w Polsce. Wyróżniono następujące typy diet: przeciętną, wegańską, wegetariańską lakto-owo, mięsożercy, mięsną drobiową, demitarian i o obniżonej wartości kalorycznej. Analizując skład diet oraz emisję GHG przy produkcji żywności w przeliczeniu na 1 kcal różnych produktów obliczono wielkość emisji tych gazów w skali kraju dla różnych scenariuszy diet. Wyniki badań wskazują, że modyfikacja preferencji żywieniowych w kierunku diet: wegańskiej, mięsnej drobiowej oraz demitarian pozwala osiągnąć wyraźne zmniejszenie poziomu emisji GHG w stosunku do przeciętnej diety.

Abstract

An important action in the strategy for reducing greenhouse gas (GHG) emissions at the national level can be the promotion of changes in eating habits, by changing the profile of meat species and quantities of meat in the food rations of the population. The aim of this study was to assess the possibility of reducing GHG emissions by different diet scenarios in Poland. The following types of diets were distinguished: average, vegan, vegetarian lacto-ovo, carnivore, poultry meat, demitarian, and reduced energy value. By analyzing the composition of the diets and GHG emission related to the food production per 1 kcal of different products, emissions of these gases on a national scale for different diet scenarios were calculated. The study results indicate that the modification of food preferences towards diets – vegan, poultry meat and demitarian – allows GHG emissions to be markedly reduced compared to the average diet.