Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie

Katarzyna Kłosowicz-Toborek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kłosowicz-Toborek, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2066-8804 (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie
The Essence of Protectionism in the Nineteenth Century and Nowadays
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 1, s. 88-99

Słowa kluczowe

protekcjonizm niemiecka szkoła historyczna neoprotekcjonizm polityka handlowa

Key words

protectionism German historical school of economy neoprotectionism trade policy

JEL Classification

B15 B17 F13

Streszczenie

Pomimo działalności WTO idea protekcjonizmu jest wciąż aktualna. Większość państw oficjalnie opowiada się za liberalizmem, a przy tym ogranicza wymianę handlową. Działalność ta ulega nasileniu w okresach stagnacji gospodarczej oraz w związku z różnicami rozwojowymi między uczestnikami rynku światowego. To właśnie zacofanie gospodarcze XIX-wiecznych Niemiec wpłynęło na stworzenie wielu oryginalnych myśli, a wśród nich tych, które odnosiły się do sposobu prowadzenia handlu zagranicznego. Warto zatem zbadać i porównać neoprotekcjonizm z protekcjonizmem prezentowanym przez XIX-wiecznych ekonomistów. Analiza współczesnego i XIX-wiecznego protekcjonizmu wskazuje, że istota tych pojęć nie różni się bowiem neoprotekcjonizm i jego XIX wieczny odpowiednik realizują te same cele, aczkolwiek przy wykorzystaniu innych środków.

Abstract

Despite the buoyant activity of the WTO, the idea of protectionism is still valid. Most countries officially support liberalism while limiting trade. This activity is intensified during periods of economic stagnation and in relation to the developmental differences among the participants in the world market. The economic backwardness of nineteenth-century Germany influenced the development of many original ideas, including those related to foreign trade. Therefore, it is worth examining and comparing neoprotectionism to the protectionism presented by nineteenth-century economists. The analysis of contemporary and nineteenth century protectionism indicates that the essence of these concepts does not differ, because neoprotectionism and its nineteenth-century equivalent fulfill the same aims, but using different measures.