Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Józef Kania1, Wiesław Musiał2
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kania, Józef; ORCID: 0000-0001-9102-4005 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Musiał, Wiesław; ORCID: 0000-0002-8213-4859 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich
The Essence of Creating Value-Added in Agriculture and in Rural Areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 117-129

Słowa kluczowe

wartość dodana w rolnictwie kreowanie wartości dodanej integracja pionowa łańcuch dostaw żywności

Key words

value-added in agriculture creation of the value-added vertical integration food supply chain

JEL Classification

M21 P13 O31 Q13

Streszczenie

Celem opracowania jest próba poszerzenia sposobu definiowania pojęcia wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich, głównie w oparciu o literaturę przedmiotu. W pierwszej kolejności odniesiono się do usytuowania tego pojęcia w kontekście ekonomii rolnictwa, a następnie różnych procesów, które zachodzą lub zachodzić powinny na obszarach wiejskich, kreując lub warunkując oczekiwane, pozytywne efekty, które nazwano wartością dodaną. Następnie przeanalizowano tworzenie wartości dodanej w rolniczym łańcuchu dostaw, mając na uwadze stare i nowe podejście do jej tworzenia. Analizę przypadku przeprowadzono dla spółki „Owoc Łącki” i poddano ocenie sposoby tworzenia wartości dodanej i formę integracji producentów owoców. Efektem analizy jest przedstawienie wielości i różnorodności definiowania oraz opisu uwarunkowań tworzenia wartości dodanej. Zaprezentowane przykłady, praktyki i podejścia w podnoszeniu wartości dodanej stanowić mogą inspirację dla doradców, a zwłaszcza rolników poszukujących nowych modeli biznesowych, by zwiększyć w ten sposób swoje dochody.

Abstract

The aim of the study is to broaden the definition of the added-value concept in agriculture and in rural areas. To start, reference was made to the location of this concept in relation to the economics of agriculture and then to the various processes that occur or should occur in rural areas creating or conditioning the expected positive effects, which were called the Value-added. Then, the creation of added value in the agricultural supply chain was analyzed with an old and new approach to its creation. The case analysis was conducted for the "Owoc Łącki" company, which assessed the ways of creating added value and the form of integration of fruit producers. The effect of the analysis is the multiplicity and diversity of defining and describing conditions for the creation of added value. The presented examples, practices and approaches in increasing the added value can be an inspiration for advisors, especially farmers looking for new business models, thus increasing their income.