Determinanty popytu usług agroturystycznych

Anna Sieczko1, Leszek Sieczko2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sieczko, Leszek; ORCID: 0000-0002-9325-643X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Determinanty popytu usług agroturystycznych
Determinants of Demand for Agritourism Services
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 259-269

Słowa kluczowe

gospodarstwa agroturystyczne baza noclegowa atrakcje turystyczne wyżywienie w gospodarstwach

Key words

agritourism farms accommodation tourist attractions food on farms

JEL Classification

L83 D12 Z39

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia głównych determinant usług agroturystycznych wśród turystów z Polski oraz Ukrainy i Białorusi. W ostatnim czasie grupa imigrantów zarobkowych z Ukrainy gwałtownie wzrosła i zaczęto zauważać ich nie tylko jako pracowników ale także konsumentów. Celem pracy było określenie głównych determinant wpływających na postrzeganie agroturystyki. Badania zostały przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety. Przedstawione wyniki opierają się na 250 respondentach. Wskazane zostały główne cechy brane pod uwagę podczas wyboru usług agroturystycznych. Badane cechy są przedstawione w czterostopniowej skali co pozwala w szczegółach dokładniej podzielić turystów usług agroturystycznych.

Abstract

The article attempts to determine the main determinants of agritourism services among tourists from Poland, Ukraine and Belarus. Recently, the number of labor immigrants from Ukraine has grown sharply and they are being noticed not only as employees but also as consumers. The purpose of the work was to determine the main determinants affecting the perception of agritourism. The research was carried out in the form of a questionnaire. The results presented are based on 250 respondents. The main features taken into consideration during the selection of agrotourism services were indicated. The examined features are presented in a four-level scale, which allows to more precisely divide users of agritourism services.