Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych

Denys Cherevyk1, Mariusz Hamulczuk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Cherevyk, Denys; ORCID: 0000-0001-9744-4502 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych
Ukrainian Corn Market on the Background of Global Trends
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 33-43

Słowa kluczowe

kukurydza przestrzenna integracja rynku Ukraina

Key words

maize spatial integration of the market Ukraine

JEL Classification

F15 O13 Q17

Streszczenie

Kukurydza należy do najważniejszych zbóż paszowych i przemysłowych w świecie a jednym z kluczowych producentów i eksporterów kukurydzy w świecie staje się Ukraina. Celem opracowania była ocena uwarunkowań zmian produkcji kukurydzy na Ukrainie w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i globalnych. W pracy charakteryzowano zmiany produkcji, zużycia oraz cen w Ukrainie na tle ich odpowiedników w świecie. W świetle badań wykazano, że ma miejsce wzrost integracji ukraińskiego rynku kukurydzy z rynkami światowymi. Zjawisku temu sprzyjał wzrost popytu na kukurydzę na rynkach światowych spowodowany rozwojem produkcji biopaliw oraz relatywnie niskie koszty produkcji zbóż na Ukrainie.

Abstract

Maize belongs to the most important crops and industrial grains in the world and Ukraine is becoming one of the key producers and exporters of maize in the world. The aim of the study was to assess the determinants of maize production changes in Ukraine in the context of internal and global conditions. The work presents changes in production, consumption and prices in Ukraine against their counterparts in the world. In light of the research, it has been shown that there is an increase of integration of the Ukrainian maize market with global markets. This phenomenon was supported by the increase in demand for maize on global markets caused by the development of biofuel production and the relatively low costs of cereal production in Ukraine.