Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Mirosław Drygas1, Iwona Nurzyńska2
1, 2 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk
Drygas, Mirosław; ORCID: 0000-0003-4162-4138 (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk)
Nurzyńska, Iwona; ORCID: 0000-0002-3389-0359 (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk)
Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku
Common Agricultural Policy Post 2020
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 2, s. 57-69

Słowa kluczowe

Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna płatności bezpośrednie pierwszy i drugi filar WPR reforma WPR

Key words

European Union Common Agricultural Policy direct payments I and II pillar of the CAP CAP reforms

JEL Classification

Q18

Streszczenie

WPR UE, pomimo stałej, często ostrej, krytyki różnych środowisk, umożliwiała i nadal wspiera rozwój europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktualnie trwająca dyskusja nad jej kształtem po 2020 roku skłania do dokonania przeglądu stanowisk i wyrażenia własnych poglądów. W trwającej dyskusji od lat podnoszony jest pogląd o konieczności lepszego ukierunkowania WPR na skonkretyzowane cele dla uzyskania wyższej efektywności funduszy publicznych. Głównym celem opracowania jest dokonanie przeglądu ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie zainicjowanej w 2016 r. przez Komisję Europejską debaty, w tym sfinalizowanych konsultacji społecznych, na tle globalnych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, środowiskowych i technologicznych. Autorzy formułują hipotezę w następującym brzmieniu: Najbliższa reforma WPR choć przyniesie fundamentalne zmiany modelu wdrażania WPR, to jednak nie zapewni to jej znacznie silniejszego niż obecnie ukierunkowania na osiąganie zdefiniowanych i mierzalnych celów. Polityczny konsensus dotyczący wzmocnienia wsparcia na rzecz drobnych gospodarstw rolnych będzie kontynuowany kosztem ograniczenia wsparcia dla dużych operatorów. Oznacza to, że legitymizacja realizowanej polityki opierać się będzie głównie na społecznych i środowiskowych jej aspektach. Główną metodą badawczą jest przegląd i analiza obszernej literatury przedmiotu oraz dokumentów, analiz i ekspertyz.

Abstract

The CAP, despite strong criticisms from various expert cycles, enabled and still allows the development of European agriculture and rural areas. The current discussion about the CAP’s new architecture after 2020 stimulates a review of different positions and formulation of new views. For years, one of the key postulates has been better CAP targeting and a higher value for money. The objective of this publication is to present key developments that took place during this debate in the view of global political, economic, environmental and technological conditions. The authors formulated the following hypothesis: the coming CAP reform will bring about a fundamental change of the policy implementation model but the new CAP will not contribute to a stronger and measurable result-based orientation. The political consensus of supporting small farms will be continued at the expense of limiting support to the large farm operators. The main method used is online research, review of literature, and various analysis and documents.