Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego

Maria Grzybek1, Wiesław Szopiński2
1, 2 Uniwersytet Rzeszowski
Grzybek, Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Szopiński, Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego
The Importance of Advertising in the Perception and Shaping of Purchasing Decisions of Consumers from Rural Communes of the Podkarpackie Province
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 134-143

Słowa kluczowe

konsumenci reklama gminy wiejskie

Key words

consumers advertising rural communities purchasing decisions

JEL Classification

D12 M37

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano upodobania konsumentów z gmin wiejskich woj. podkarpackiego, dotyczące rodzaju i odbioru reklam, a także ich wpływ na realizację zakupu towarów. W interpretacji empirycznych wyników badania, przeprowadzonego wśród 500 konsumentów, wykazano zainteresowanie rodzajami form i elementów reklam, najskuteczniejsze przekazy reklamowe decydujące o zakupie towarów, rodzaj dóbr i usług nabywanych pod wpływem reklam, jak również stosunek do reklamowanych nowych produktów wchodzących na rynek. W kontekście przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że najważniejsze znaczenie dla mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego miały reklamy telewizyjne i internetowe, reklamy cechujące się oryginalnością oraz walorami estetycznymi, w tym zwłaszcza muzyką. W podejmowaniu decyzji zakupu towarów reklamy miały wpływ w przypadku 46% badanych. Bardziej pozytywne nastawienie do reklam i podatne na nie były kobiety.

Abstract

The article describes the preferences of consumers from rural communities of the Podkarpackie Province, regarding the type and reception of advertisements, as well as their impact on the purchase of goods. In the empirical interpretation of research results, conducted among 500 consumers, interest in various types and elements of advertising was pointed out, along with the most effective advertising messages determining the purchase of goods, type of goods and services purchased under the influence of advertising, as well as the approach to advertised new products being launched in the market. In the context of the analysis, it should be stated that the most important for the inhabitants of rural areas of the Podkarpackie Province were TV and internet advertisements, and advertisements characterized by originality and aesthetic values, especially music. The decisions to buy goods were influenced by advertisements according to 46% of respondents. Women were more positively-oriented towards advertisements and more susceptible to ads.