Wartość dodana na wybranych gałęziach polskiego rynku żywnościowego

Marcin Krawczak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Krawczak, Marcin; ORCID: 0000-0002-9480-9585 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Wartość dodana na wybranych gałęziach polskiego rynku żywnościowego
Value Added on Selected Branches of the Polish Food Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 187-195

Słowa kluczowe

wartość dodana przemysł spożywczy łańcuch marketingowy żywności rachunek zysków i strat

Key words

value added food industry food marketing chain income statement

JEL Classification

L11 O16

Streszczenie

Pojęcie wartości dodanej nie jest jednolite. W literaturze można znaleźć kilka odmiennych od siebie definicji. Część z nich zostały przedstawione w niniejszym artykule artykułu wraz z różnymi metodami jej obliczania. Analizie poddano dynamikę wartości dodanej, gdzie stwierdzono, że z badanych gałęzi przemysłu spożywczego najlepiej rozwija się „Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego”. Następnie określono udział wartości dodanej w wielkości sprzedaży, udział poszczególnych składników w samej wartości dodanej oraz obliczono i zinterpretowano współczynniki zmienności tych składników. Ponadto zbadano wydajność w wytwarzaniu wartości dodanej na jednego pracownika, gdzie nie tylko najlepszą wydajnością, ale także najszybciej poprawiającą się wydajnością w analizowanym okresie stwierdzono w gałęzi przemysłu „Wytwarzanie produktów przemiału zbóż”.

Abstract

The notion of added value is not uniform. Several definitions can be found in the literature. Some of them are presented in this article, along with various methods of its calculation. The analysis of the added-value dynamics was analyzed, where it was found that the most studied branches of the food industry were under the category of "Production of meat products, including products from poultry meat". Next, the share of value added in the sales volume, the share of individual components in the added value itself was determined and the coefficients of variation of these components were calculated and interpreted. In addition, the efficiency in the production of added value per employee was examined, where not only the best performance, but also the fastest improving efficiency in the analyzed period was found in the industry category "Manufacture of grain mill products".