Identyfikacja głównych determinant rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskie

Jadwiga Zaród
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zaród, Jadwiga; ORCID: 0000-0002-3771-0490 (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Identyfikacja głównych determinant rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskie
Identification of the Main Determinants of Agricultural Development in the European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 3, s. 342-352

Słowa kluczowe

analiza dyskryminacyjna determinanty rozwoju rolnictwa klasyfikacja krajów UE

Key words

discriminatory analysis determinants of agricultural development classification of EU countries

JEL Classification

C38 O13 Q12

Streszczenie

Poziom rozwoju rolnictwa w krajach UE jest zróżnicowany. Znajomość czynników bezpośrednio oddziałujących na przemiany w rolnictwie może przyczynić się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy państwami. Celem tego opracowania jest wskazanie głównych czynników determinujących rozwój rolnictwa w Unii. Do realizacji tego zadania wykorzystano analizę dyskryminacyjną. Natomiast materiał badawczy stanowiły dane GUS i EUROSTATU, dotyczące rolnictwa w krajach UE. Z przeprowadzonych badań wynika, że rozwój rolnictwa w UE determinują szczególnie takie czynniki jak: produktywności pracy, udział zasiewu zbóż w ogólnej powierzchni gruntów ornych, dochód rolniczy oraz wydatki na spożycie w gospodarstwach domowych. Ponadto analiza dyskryminacyjna pozwoliła przypisać poszczególne kraje do grup o różnym poziomie rozwoju rolnictwa.

Abstract

The level of agricultural development in the EU countries is varies significantly. The knowledge of factors directly affecting changes in agriculture can contribute to reducing disparities between countries. The purpose of this study is to indicate the main factors which determine agricultural development in the European Union. To implement this task, the discriminant analysis was used. The research material were data from the GUS and EUROSTAT regarding agriculture in EU countries. The research shows that the development of agriculture in the EU is determined in particular by factors such as the share of sowing of cereals in the total area of arable land, consumption expenditure in households, labor productivity and agricultural income. In addition, the discriminatory analysis allowed assigning particular countries to groups with different levels of agricultural development.