Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?

Jacek Bednarz1, Maria Zuba-Ciszewska2
1, 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bednarz, Jacek; ORCID: 0000-0002-9978-0371 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Zuba-Ciszewska, Maria; ORCID: 0000-0002-5543-1620 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie?
Organic Milk Production in Poland. Concentration or Dispersion?
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 112-121

Słowa kluczowe

produkcja mleko ekologiczne regiony koncentracja Indeks Herfindahla-Hirschmana metoda unitaryzacji zerowanej

Key words

production organic milk regions concentration Herfindahl-Hirschman Index zero unitarization method

JEL Classification

C49 E23 L11 Q13

Streszczenie

W produkcji ekologicznego mleka w Polsce specjalizują się regiony o niewielkim udziale w produkcji tego surowca ogółem w kraju. Pomiar koncentracji stanowi jedno z kluczowych zagadnień w badaniach nad ekonomicznymi strukturami zjawisk rynkowych. Celem pracy było zbadanie stopnia koncentracji rynku mleka ekologicznego na tle rynku mleka ogółem, a także próba odpowiedzi na pytanie o możliwość wskazania regionów specjalizujących się w produkcji mleka ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy pomocy klasycznego indeksu Herfindahla-Hirschmana oraz zmodyfikowanej wersji formuły metody unitaryzacji zerowanej. Uzyskane wyniki wskazują na umiarkowany stopień koncentracji rynku mleka ekologicznego. Jednocześnie, przy wykorzystaniu metody z zakresu porządkowania liniowego, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja regionów, w których produkcja mleka ekologicznego ma większe znaczenie ekonomiczne.

Abstract

Regions specialized in the organic milk production in Poland represent a small share in the total production of this raw material within the country. Measurement of concentration is one of the key issues in research on the economic structures of market phenomena. The aim of the work was to examine the degree of concentration of the organic milk market in the context of the total milk market, as well as an attempt to answer the question about the possibility of indicating regions specializing in the production of organic milk. The study was carried out using the classical Herfindahl-Hirschman index. A modified version of the formula of the zero unitarization method was also used. The obtained results indicate a moderate degree of concentration of the organic milk market. At the same time, using the modified zero unitarization method, it is possible to clearly identify regions in which the production of organic milk has more economic significance.