Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w Polsce w latach 2005 2016

Karolina Jąder
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jąder, Karolina; ORCID: 0000-0002-4047-7386 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w Polsce w latach 2005 2016
Production, consumption and export in Poland in the years 2005-2016
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 209-221

Słowa kluczowe

jabłka powierzchnia zbiory konsumpcja eksport

Key words

apples area crops consumption export

JEL Classification

Q13 Q17 Q18

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie zmian na rynku jabłek w Polsce w latach 2005-2016. W analizowanym okresie nastąpiło wyraźne zwiększenie znaczenia jabłek w polskiej produkcji sadowniczej. Odnotowano dynamiczny wzrost zbiorów, przy ograniczonym wzroście powierzchni. W tym czasie odnotowano również zmiany w strukturze odmianowej jabłek. Umacniał się udział odmiany Idared oraz wzrastało znaczenie odmian Gala i Ligol. Tendencją spadkową charakteryzowała się natomiast konsumpcja jabłek, a ich znaczenie w strukturze spożycia owoców malało na korzyść owoców południowych. W badanym okresie wzrastała wielkość i wartość sprzedaży zagranicznej jabłek, a także zaszły duże zmiany w strukturze geograficznej eksportu.

Abstract

The aim of the article was to present changes on the apples market in Poland in 2005-2016. Results show that in the analyzed period the importance of apples in Polish fruit production increased. There has been a increase in crops with limited area growth. During this time, changes in the structure of apples varieties were also noted. The importance of the Idared, Gala and Ligol varieties grew. Consumption of apples was characterized by decreasing tendency. The importance of apples in the fruit consumption structure decreased and the share of exotic fruit increased. In the analyzed period, the volume and value of foreign sales of apples increased, as well a significant change in the geographical structure of exports were observed.