Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie

Elżbieta Kacperska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie
Economic Activity of Entities with Foreign Capital in Polish Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 222-235

Słowa kluczowe

inwestycje zagraniczne rolnictwo agrobiznes zatrudnienie eksport wyniki finansowe

Key words

foreign investments agriculture agribusiness employment export financial results

JEL Classification

F21 O13 Q13

Streszczenie

W 2015 roku w polskim rolnictwie działało 690 podmiotów z kapitałem zagranicznym, zatrudniając ponad 5,7 tys. osób. Kapitał zagraniczny zainwestowany w tych podmiotach stanowił ponad 90% udziału kapitału podstawowego. Celem opracowania było określenie skali działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim rolnictwie. Analiza obejmowała liczbę podmiotów, rozmieszczenie geograficzne, liczbę zatrudnionych, obroty handlowe z zagranicą i wyniki finansowe.

Abstract

In 2015, there were 690 entities with foreign capital operating in Polish agriculture, employing over 5.7 thousand. people. The foreign capital invested in these entities accounted for over 90% of the share of the share capital. The purpose of the article was to determine the scale of operations of entities with foreign investments in Polish agriculture. The analysis included the number of entities, geographical distribution, number of employees, foreign trade turnover and financial results.