Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA

Piotr Kułyk1, Łukasz Augustowski2
1, 2 Uniwersytet Zielonogórski
Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020 (Uniwersytet Zielonogórski)
Augustowski, Łukasz; ORCID: 0000-0001-7212-4115 (Uniwersytet Zielonogórski)
Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA
Application of Gravity Models for Selected Cereals in EU – US Trade
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 295-303

Słowa kluczowe

handel bilateralny rolnictwo model grawitacyjny UE i USA

Key words

bilateral trade agriculture gravity model UE and US

JEL Classification

F130

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie modeli grawitacyjnych w bilateralnym handlu takimi artykułami rolnymi jak: pszenica, owies i kukurydza między UE a USA. Analiza obejmowała lata 2000-2016, a w skład zmiennych objaśniających weszły PKB, wskaźnik PSE, wartość dodana w rolnictwie oraz wartość dodana na pracownika w rolnictwie. Przeprowadzone badania wykazały występowanie znacznych zakłóceń w wymianie handlowej wybranymi produktami rolnymi pomiędzy UE i USA. W konsekwencji model grawitacyjny zastosowany dla pszenicy, owsa i kukurydzy nie potwierdził, że masy gospodarek wyrażone w ich realnym PKB przyciągają się i umacniają wymianę handlową. Zjawisko odpychania zauważono także dla wartości dodanych w rolnictwie. Badania pozwoliły natomiast wykazać, iż wsparcie rolnictwa tworzy efekty przyciągania handlu, dla pszenicy i owsa.

Abstract

This article presents the use of gravity models in bilateral trade in agricultural products such as wheat, oats and maize between the EU and the USA. The analysis covered the years 2000-2016, and the explanatory variables included GDP, PSE index, value added in agriculture and value added per employee in agriculture. The conducted research revealed significant disturbances in trade between selected EU and US agricultural products. Consequently, the gravity model applied to wheat, oats and maize did not confirm that the masses of economies expressed in their real GDP are attracting and strengthening trade. The phenomenon of repulsion was also noticed for added values in agriculture. However, the research has shown that agricultural support creates the effects of attracting trade, for wheat and oats.