Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu

Elwira Laskowska1, Anna Twardowska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Twardowska, Anna; ORCID: 0000-0002-6079-3044 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego gruntu
The Theoretical and Practical Aspects of Appraisal of the Perpetual Usufruct Right to Land
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 323-332

Słowa kluczowe

nieruchomość użytkowanie wieczyste wycena

Key words

real estate perpetual usufruct appraisal

JEL Classification

R14 R52

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie zasad określania wartości gruntu w zależności od celu wyceny związanego z użytkowaniem wieczystym oraz wskazanie głównych problemów związanych z wyceną tego prawa. Zakres artykułu obejmuje problematykę wyceny dla następujących celów: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz obrotu wtórnego użytkowaniem wieczystym. Do zrealizowania celu wykonano przegląd literatury i przepisów prawa oraz przeprowadzono ankietę wśród osób posiadających uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Uzyskane wyniki badań potwierdzają niedoskonałość przepisów regulujących zasady wyceny związanej z prawem użytkowania wieczystego, skutkujących odmiennym poziomem wartości w zależności od celu szacowania. Również w opinii rzeczoznawców majątkowych taka wycena przysparza trudności.

Abstract

The main purpose of this study is the comparison of the rules in order to specify the appraisal of the land according to the aim of the appraisal connected with the perpetual usufruct. Another purpose is to indicate main problems related to the appraisal of this right. The area of the study covers the rules and the problems of the appraisal of this law for the following aims: establishment of the perpetual usufruct, update the charges for the perpetual usufruct, the transformation the perpetual usufruct into ownership and the secondary sale. The analysis of the source literature and the regulations were applied and the survey was conducted among the persons who are authorized to appraise the real estate in order to achieve the purpose of the study. The obtained results confirm the imperfection of the provisions regulating the appraisal principles related to the right of perpetual usufruct. This results in a different level of value depending on the purpose of the estimation. Also in the property appraisers opinion, the appraisal connected with the perpetual usufruct poses difficulties.