Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju

Katarzyna Łukasiewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Łukasiewicz, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-9715-3756 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz ich wydatki w latach 2014-2017 – charakterystyka i perspektywy rozwoju
Arrivals of Foreign Tourists to Poland and Their Expenses in 2014-2017; Characteristics and Development Perspectives
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 333-344

Słowa kluczowe

przyjazd turystyka Polska perspektywy

Key words

arrival tourism Poland perspective

JEL Classification

Z32

Streszczenie

Turyści zagraniczni bardzo chętnie wybierają Polskę jako cel swojej podróży. Celem artykułu jest zaprezentowanie charakterystyki przyjazdów turystów zagranicznych do Polski z uwzględnieniem ich wydatków. Wykorzystując dane pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego przedstawiono liczbę i cele przyjazdów, długość pobytu oraz wykorzystywaną bazę noclegową. W dalszej części opracowania przedstawiono zróżnicowanie wydatków turystów zagranicznych w Polsce z uwzględnieniem przeciętnych wydatków na osobę oraz na dzień pobytu. Zaprezentowano również analizę SWOT, która określa siły i słabości turystyki przyjazdowej oraz szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przyjazdy turystów zagranicznych wzrosły w 2017 roku o 14,1% w porównaniu do roku 2014. Największe wydatki na osobę wśród turystów zagranicznych odnotowano w przypadku turystów z krajów zamorskich, Skandynawii oraz Niemiec. Najmniej zaś wydali turyści zagraniczni z Czeskiej Republiki, Słowacji, czy Białorusi. W ramach przedstawionej analizy SWOT można stwierdzić, iż szanse rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski opierają się głównie na takich czynnikach jak m.in.: położenie, różnorodność, coraz wyższa jakość usług, pozytywne wrażenia wracających z Polski, czy wykorzystanie marek miast (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).

Abstract

Foreign tourists are eager to choose Poland as their destination. The aim of the article is to present the characteristics of arrivals of foreign tourists to Poland, including their expenses. Using the data from the Ministry of Sport and Tourism, the Central Statistical Office and the National Bank of Poland, the number and purposes of arrivals, length of stay and the accommodation base used were presented. The further part of the study presents the diversification of expenses of foreign tourists in Poland, taking into account the average expenditure per person and per day of stay. A SWOT analysis was also presented, which defines the strength and weakness of inbound tourism as well as the opportunities and threats associated with its development. The analysis shows that arrivals of foreign tourists increased in 2017 by 14.1% compared to 2014. The highest expenditure per person among foreign tourists was recorded in the case of tourists from overseas countries, Scandinavia and Germany. Foreign tourists from the Czech Republic, Slovakia and Belarus issued the least. As part of the SWOT analysis presented, it can be stated that the chances of developing incoming tourism to Poland are mainly based on such factors as: location, diversity, increasingly higher quality of services, positive impressions coming back from Poland, or the use of city brands (Warsaw, Krakow, Wrocław, Gdańsk).