Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim

Andriy Popovych
Instytut Agroekologii i Gospodarki Przyrodniczej, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych Ukrainy
Popovych, Andriy; ORCID: 0000-0001-9064-9134 (Instytut Agroekologii i Gospodarki Przyrodniczej, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych Ukrainy)
Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy międzynarodowego handlu miodem pszczelim
The Application of a Gravitational Model for Analyzing of International Trade in Bee Honey
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 395-406

Słowa kluczowe

miód pszczeli międzynarodowy handel model grawitacyjny

Key words

bee honey international trade gravitational model

JEL Classification

F14 Q13 Q17

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie cech funkcjonowania i identyfikacja trendów w rozwoju światowego rynku miodu. Aby zidentyfikować czynniki wpływające na światowy handel miodem, zastosowano model grawitacyjny, a mianowicie jego odmianę dla pojedynczego produktu. Dane statystyczne dotyczące handlu międzynarodowego pozyskano z baz światowych organizacji i użyto do ilościowego określenia tego modelu. W wyniku analizy ekonometrycznej danych panelowych zidentyfikowano determinanty światowego handlu miodem i potwierdziła zasadność zastosowania modelu grawitacyjnego do oceny tego rynku.

Abstract

The aim of the article is to analyze the characteristics of functioning and to identify trends in the development of the global honey market. To analyze the factors affecting global trade in honey, the gravity model was used, namely its variation for a single product. Statistics on international trade from databases of leading international organizations were used to quantify this model. As a result of econometric analysis of panel data, the determinants of global trade in honey were identified and the use of the gravity model was justified in assessing this market.