Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów

Joanna Szwacka-Mokrzycka1, Grzegorz Letkowski2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szwacka-Mokrzycka, Joanna; ORCID: 0000-0001-5197-6212 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Letkowski, Grzegorz; ORCID: 0000-0002-7619-6412 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kierunki dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów
Directions of Adaptation of Commercial Enterprises to Consumer Purchasing Patterns
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol.18(33), nr 4, s. 463-472

Słowa kluczowe

handel detaliczny zmiany strukturalne w handlu wzorce zakupowe konsumentów

Key words

retail trade trade structural changes consumer purchasing patterns

JEL Classification

D12 L81 M39

Streszczenie

W okresie transformacji polskiej gospodarki, największe zmiany zaszły w systemie dystrybucji. Tak jak w latach 90. XX w. integratorem w łańcuchu żywnościowym był przemysł spożywczy, tak w drugiej dekadzie XXI w. funkcję tę pełni handel detaliczny. Wynika to z faktu rosnącej pozycji korporacji transnarodowych w Polsce. Celem przewodnim artykułu jest przedstawienie skali i zakresu zmian w handlu detalicznym w Polsce i określenie kierunku dostosowań przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych konsumentów. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie procesów koncentracji sektora w latach 2012-2016. Następnie poddano analizie kierunki zmian w handlu detalicznym w okresie transformacji gospodarki polskiej. W kolejnej części opracowania przedstawiono dostosowania przedsiębiorstw handlowych do wzorców zakupowych polskich konsumentów.

Abstract

During the transformation of the Polish economy, the huge changes took place in the distribution system. In 1990 the integrator in the food chain was the food industry. In the second decade of the 21st century, the same function is fulfilled by retail trade. This situation is due to the growing position of transnational corporations in Poland. The main goal of the article is to present the scale and scope of changes in retail trade in Poland and to determine the direction of adaptation of commercial enterprises to consumer purchasing patterns. The starting point of consideration is to present the processes of sector concentrations in 2012-2016. Then, the trends of retail trade during the transformation of the Polish economy were analysed. The next part of the study presents adaptations of trade enterprises to the purchasing patterns of Polish consumers.