Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej

Anna Twardowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Twardowska, Anna; ORCID: 0000-0002-6079-3044 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie )
Konwergencja typu sigma cen gruntów rolnych w państwach Unii Europejskiej
Sigma Convergence of Agricultural Land Prices in European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 1, s. 133-143

Słowa kluczowe

sigma-konwergencja grunty rolne ceny Unia Europejska

Key words

sigma-convergence agricultural land prices the European Union

JEL Classification

C19 Q15 R10

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę zależności pomiędzy cenami ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie czy ma miejsce zmniejszanie się zróżnicowania poziomu cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej. Analizie poddano ceny gruntów rolnych w wybranych państwach UE w latach 2006 – 2016. Badaniu poddano występowanie konwergencji w trzech wymiarach: w całej Unii Europejskiej, pomiędzy państwami tzw. starej Unii oraz pomiędzy tzw. nowymi krajami UE. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono występowanie zjawiska sigma-konwergencji cen gruntów rolnych w całej UE. Stwierdzono również, że w tzw. nowych państwach UE oraz pomiędzy państwami należącymi do tzw. starych państw UE nie zachodzi zjawisko sigma-konwergencji cen gruntów rolnych.

Abstract

The article raises the issue of dependence between agricultural land prices in the European Union countries. The aim of the article is to provide an answer to the following question: if the level of agricultural land price differentiation in the European Union is diminishing. The analysis covered prices of agricultural land in selected the EU countries in the period 2006 - 2016. The study was based on the occurrence of convergence in three dimensions: throughout the European Union, between the so-called old EU and between the so-called new EU countries. As a result of the conducted analyses, the phenomenon of sigma-convergence of agricultural land prices across the EU was confirmed. It was also found that in the so-called new EU countries and in so-called old EU countries there is no sigma convergence of agricultural land prices.