Finansowanie przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Adam Samborski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Samborski, Adam; ORCID: 0000-0001-7330-5866 (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Finansowanie przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Financing Enterprises in the Visegrad Group Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol.19(34), nr 1, s. 98-109

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo finansowanie analiza porównawcza rachunki narodowe

Key words

enterprise financing comparative analysis national accounts

JEL Classification

D25 F65 G32 M20

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę finansowania przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w latach 1995-2015. W analizach wykorzystano dane źródłowe pochodzące z rachunków narodowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano wzrost poziomu samofinansowania w przedsiębiorstwach czeskich, węgierskich, polskich i słowackich. Zauważono także spadek wartości zaciągniętych netto zobowiązań. Wśród przyczyn wskazano na wysoki poziom w sektorze przedsiębiorstw oszczędności brutto oraz spadek wartości nakładów brutto na środki trwałe. Podstawowym źródłem finansowania zewnętrznego były trzy kategorie instrumentów finansowych, a mianowicie: kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe, pozostałe kwoty do otrzymania / zapłacenia. We wnioskach podkreślono, iż pomimo spadku poziomu finansowania zewnętrznego nie nastąpiły znaczące zmiany w jego strukturze.

Abstract

The article addresses the issue of financing enterprises in the Visegrad Group countries in the years 1995-2015. The analyzes used source data derived from national accounts. On the basis of the conducted research, an increase in the self-financing level was observed in Czech, Hungarian, Polish and Slovak enterprises. A decrease in the value of net liabilities incurred was also noted. Among the reasons, a high level of gross savings in the enterprise sector and a decline in the gross fixed capital formation was indicated. The main source of external funding were three categories of financial instruments, namely loans, equity, other accounts receivable / payable. The conclusions emphasized that despite the decrease in the level of external financing, there were no significant changes in its structure.