Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej

Anna Twardowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Twardowska, Anna; ORCID: 0000-0002-6079-3044 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej
Equalization of Agricultural Land Prices in the European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020, vol.20(35), nr 1, s. 67-77

Słowa kluczowe

beta-konwergencja ceny ziemi rolnej Unia Europejska

Key words

beta-convergence agricultural land prices European Union

JEL Classification

C19 Q15 R10

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę związaną z kształtowaniem się cen ziemi rolniczej w krajach Unii Europejskiej. Poddano weryfikacji hipotezę dotyczącą występowania beta-konwergencji absolutnej cen ziemi rolnej wśród 20 wybranych państw UE. Badania przeprowadzono dla lat 2006 – 2017 z wykorzystaniem modeli absolutnej konwergencji typu beta opartych na danych przestrzennych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie tzw. efektu doganiania na rynku cen ziemi rolnej w Unii Europejskiej. Tym samym w krajach, w których początkowo stwierdzono niższy poziom cen ziemi rolnej następuje szybszy wzrost cen, niż w krajach o początkowo wyższym ich poziomie.

Abstract

The paper deals with issues related to the development of agricultural land prices in the countries of the European Union. The hypothesis regarding absolute beta-convergence of agricultural land prices among 20 selected EU countries was verified. The research was carried out for the years 2006 - 2017 using absolute beta convergence models based on spatial data. Obtained test results confirm the occurrence of so-called the effect of catching up on the agricultural land market in the European Union. Thus, in countries where initially a lower level of agricultural land prices were found, there is a faster increase in prices than in countries with initially higher levels.