Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007

Tadeusz Filipiak, Mariusz Maciejczak

Filipiak, Tadeusz; ORCID: 0000-0002-9397-7595
Maciejczak, Mariusz; ORCID: 0000-0002-0630-5628
Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007
The conditions of development of polish fruit and vegetable sector in the period 2004-2007
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 97-109

Słowa kluczowe

sektor owoców i warzyw uwarunkowania rozwoju organizacja sektora

Key words

fruit and vegetable sector conditions of development sector’s organization

Streszczenie

W artykule dokonano analizy uwarunkowań rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007. W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej sektor owocowo-warzywny rozwijał się dynamicznie, co było zasługą zar ówno czynników wynikających z koniunktury rynkowej i silnej pozycji konkurencyjnej, jak i znacznych strumieni pieniężnych przekazanych w ramach funduszy europejskich. Dalszy rozwój sektora będzie zależał od budowania trwałych przewag konkurencyjnych na rynku i dostosowywania oferty rynkowej do potrzeb konsumentów, a także umiejętności wykorzystania dostępnych form pomocy, głównie funduszy z UE oraz kooperacji i zaangażowania wszystkich uczestników sektora

Abstract

The paper aims to analyze the internal conditions of development of Polish fruit and vegetable sector in the period 2004-2007. It argues that in the first years of Polish membership in the EU the fruit and vegetable sector was developing significantly. That was due to the factors resulting from market cyclical factors and strong competitive advantages as well as the EU founds available for sector development. The further development of the sector will depend on the dynamics of increasing competitive positions on the Single Market as well as taking advantages of EU founds and the level of cooperation between sectors stakeholders.