Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce

Sławomir Jarka

Jarka, Sławomir; ORCID: 0000-0003-0369-9905
Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce
OPPORTUNITIES AND THREATS OF LEASING AGRICULTURAL LAND IN POLAND
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 134-141

Słowa kluczowe

dzierżawa grunty nieruchomości rolne

Key words

leasing agricultural area agricultural property

Streszczenie

Dzierżawy w Polsce mają długoletnią tradycję, ale dotychczas skala tego zjawiska nigdy nie była wysoka i do niedawna często nie wykraczała poza nieformalne umowy zawierane na ogół ustnie. Na zmianę podejścia w traktowaniu dzierżaw, ich uatrakcyjnienie w odbiorze producentów rolnych wpłynęły przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne, takie jak zaprzestanie działalności przez część jednostek oraz rosnące ceny gruntów, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do UE.

Abstract

The characteristic feature of the recent times is the high rate of change in an economical environment of agricultural enterprises. That significant process is mainly expressed by high rate of production factors in non-agricultural sectors and increase of agricultural utilized land. It means the rate of increasing of leasing agricultural land will be depend on prices on agricultural property market.