Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim

Eugeniusz Niedzielski

Niedzielski, Eugeniusz
Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim
THE ROLE OF THE LARGE-SCALE FARMS IN POLISH AGRICULTURE
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 14-21

Słowa kluczowe

gospodarka rolna struktura obszarowa gospodarstw gospodarstwa wielkoobszarowe

Key words

farm the farm acreage structure large scale farms

Streszczenie

W pracy przedstawiono udział gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze obszarowej oraz przesłanki i uwarunkowania zmian tego udziału. Analiza ma charakter retrospektywny ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarstw popegeerowskich.

Abstract

The structure of farm area particularly those with great acreage displays a large spatial difference shaped by the historical factors. Nowadays the large farms have almost exclusively post national origin with all economical and social consequences. They are characterized by low employment both seasonal and permanent and high effectiveness of work. The vast market connections cause the high sensibility to changes in the environment.