Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta . próba weryfikacji

Joanna Bereżnicka, Justyna Franc-Dąbrowska

Bereżnicka, Joanna; ORCID: 0000-0002-0316-6693
Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta . próba weryfikacji
LIQUIDITY AND PROFITABILITY IN MODIFICATION OF DU PONT`S MODEL . VERIFICATION TEST
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 183-191

Słowa kluczowe

wskaźniki rentowności wskaźniki płynności model Du Ponta zmodyfikowany model Du Ponta

Key words

profitability ratio liquidity ratio model Du Ponta modified model Du Ponta

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zweryfikowania przydatności modelu Du Ponta w jego zmodyfikowanej wersji do obliczenia wskaźników płynności. Próbę badawczą stanowiły spółki akcyjne sektora rolno-spożywczego w latach 2001-2006. Stwierdzono, że zmodyfikowany model Du Ponta nie pozwala na uzyskanie wskaźników płynności identycznych z tymi, które można obliczyć w tradycyjny sposób. Uznano, że nie dyskwalifikuje to jednak zmodyfikowanej wersji modelu Du Ponta, wymaga jednak ostrożności w formułowaniu wniosków i weryfikacji innymi metodami.

Abstract

The paper aims to verify the suitability of the Du Ponta model in its modified version to calculate the liquidity ratios. The research sample was build based on the joint stock companies from agri-sector. The analysis were conducted for the period 2001-2006. The paper argues that the modified Du Ponta model does not allow to get the liquidity ratios on the same level that those calculated in standard way. However, the results do not disqualify the verified Du Ponta model. It can be used, but the results should be carefully interpreted and verified by other methods.