Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe

Wojciech Józwiak, Adam Kagan

Józwiak, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5358-261X
Kagan, Adam; ORCID: 0000-0001-9385-3720
Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe
COMMERCIAL FARMS AND LARGE COMMERCIAL FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 22-30

Słowa kluczowe

gospodarstwo gospodarstwo towarowe gospodarstwo wielkotowarowe

Key words

farm commercial farm large commercial farm

Streszczenie

W opracowaniu przeanalizowano sytuację finansową różnych pod względem wielkości ekonomicznej i formy prawnej grup gospodarstw towarowych i wielkotowarowych. Na podstawie tej analizy i wielkości prowadzonych inwestycji dokonano oceny, która z grup gospodarstw ma podstawy do trwałej egzystencji, a która jest schyłkowa. Stwierdzono współzależność pomiędzy rozmiarami działalności rolniczej, a realizowaną opłatą pracy własnej i poziomem zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wskazano na potencjalne skutki zmiany polityki rolnej dla wyodrębnionych zbiorowości.

Abstract

The paper discusses the financial situation of two groups of farms . commercial farms and large commercial farms . which differ greatly in terms of their economic size and legal form. On this ground and on the grounds of the volume of projects implemented, an assessment was carried out trying to decide which of the two groups is stable enough for permanent existence and which is in its final stage of operation. A correlation was observed between the volume of agricultural operations and the implemented remuneration for own work and the level of profitability of invested capital. Potential effects of the change in agricultural policies for selected populations were identified.