Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych

Rafał Baum, Witold Wielicki

Baum, Rafał
Wielicki, Witold
Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych
MANAGEMENT CHANGES AND FUTURE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 31-41

Słowa kluczowe

organizacja gospodarstw zarządzanie gospodarstwami przedsiębiorstwa rolnicze

Key words

farm’s organization farm’s management agricultural enterprises

Streszczenie

Zaprezentowano rozważania dotyczące grupy największych gospodarstw rolnych o powierzchni 100 i więcej ha użytków rolnych. Autorzy udowadniają, że należy uznać te gospodarstwa za wysokotowarowe przedsiębiorstwa rolne, ściśle powiązane z przetwórstwem rolno-spożywczym, podlegające identycznym regułom zarządzania jak przedsiębiorstwa z innych sektorów gospodarki. Zwrócono również uwagę na nowe elementy w zarządzaniu, dotyczące przedsiębiorstw rolnych. Przeanalizowano ponadto spodziewane kierunki badań w naukach o zarządzaniu oraz możliwe scenariusze i kierunki rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych w przyszłości.

Abstract

The paper presents the considerations concerning group of biggest farms about surface 100 and more ha of utilized agricultural area. The authors argue that these farms should be treated as high productive market enterprises, which are strictly coherent with processing industry and under the same rules as enterprises from other sectors of economy. The paper pays the attention on new elements in management of rural enterprises. Besides, the study is presenting new directions of research in management sciences, possible scenarios and directions of big farms development in the future.