Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej

Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski, Joanna Średzińska

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Sadowski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-8236-1007
Średzińska, Joanna; ORCID: 0000-0002-1189-8456
Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej
THE ROLE OF THE LARGE-SCALE PRODUCTION FARMS IN THE EUROPEAN UNION AGRICULTURE
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 42-56

Słowa kluczowe

gospodarstwa wielkotowarowe typologia czynniki produkcji Unia Europejska

Key words

the great-scale production farms typology production factors European Union

Streszczenie

W artykule określono znaczenie gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie krajów UE na podstawie danych FADN. Analizie poddano udział zasobów czynników produkcji gospodarstw powyżej 100 ESU w zasobach wszystkich towarowych gospodarstw UE. Na tej podstawie dokonano typologii krajów UE. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano cztery jednorodne skupienia państw UE różniące się znaczeniem gospodarstw wielkotowarowych, odzwierciedlonym udziałem czynnik ów produkcji będących w ich posiadaniu.

Abstract

The multi-dimensional statistical analysis of the share of the large-scale production farms in the agriculture of the EU countries in 2005 was conducted in the paper. Cluster analysis was used. As a result of grouping four homogeneous clusters of the EU countries were received. For these typological groups of countries resources of production factors as well as production and economic results were analysed. A significant diversification of the role of large-scale production farms in the agriculture of the EU countries was affirmed. Characteristic for the countries where the position of the farms over 100 ESU is especially crucial is that whole agriculture is strong and differences between the lage-scale production farms and all farms are relatively small.