Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych

Anna Jakubczak, Zofia Wyszkowska

Jakubczak, Anna; ORCID: 0000-0001-9140-8658
Wyszkowska, Zofia
Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
THE TYPES OF MANAGEMENT IN LARGE AREA AGRICULTURAL ENTERPRISES
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 57-66

Słowa kluczowe

style kierowania wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze cykl życia organizacji intensywność produkcji efektywność gospodarowania

Key words

the type of management large area agricultural enterprises the cycle of life of organization intensity of production effectiveness of management

Streszczenie

Skuteczność stylu kierowania w organizacji zależy od jego dopasowania do wielu zmiennych opisujących kierownika, podwładnych, organizację i otoczenie organizacji. W pracy przedstawiono wyniki badań nad stylami kierowania w przedsiębiorstwach rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Określono potencjał produkcyjny, zmiany w kierunkach i intensywności produkcji oraz sytuacji finansowej. Na tej podstawie stwierdzono jaki jest stan i perspektywy kształtowania stylów kierowania w przedsiębiorstwach rolniczych.

Abstract

The paper aims to define the types of management in agricultural enterprises. There are two main opposite types of management and several mixed types in between. The democratic style is believed to be more modern then the autocratic one. The analysis considered potential of production, organization and financial and economical results. The paper argues that the autocratic type of management dominate in analyzed agricultural enterprises. This style is adjusted to the youth stages of cycle of life of organization. The conclusion is that the agricultural enterprises are in youth stages of cycle of life and this is why the types of management can not be change into more democratic one.