Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 . studium przypadku

Piotr Sulewski, Adam Wąs

Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Wąs, Adam; ORCID: 0000-0001-8643-5985
Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 . studium przypadku
LARGE SCALE FARMS IN DIFFERENT POLICY SCENARIOS FOR 2013 YEAR . CASE STUDY
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 76-84

Słowa kluczowe

gospodarstwa wielkoobszarowe dochód gospodarstw liniowy model optymalizacyjny

Key words

large farms farm income linear optimization model

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki ekonomiczne oraz niezbędne dostosowania w strukturze produkcji czterech gospodarstw wielkoobszarowych w perspektywie roku 2013. Analizę przeprowadzono dla trzech potencjalnych scenariuszy sytuacji ekonomicznej. Podstawą porównań był rok bazowy 2006. Do obliczeń wykorzystano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolnego.

Abstract

Large size farms despite of small share in the population of farms in Poland are an important part of the agricultural sector due to their share in total supply of agricultural production. The paper aims to investigate direction of changes in production structure and income situation of most common Polish large farm types in different policy scenarios. For each of considered dairy, pig, cattle and arable farm an optimization linear programming model has been set up. Results show that there is still a field for improvements in production patterns of agricultural holdings modelled. Optimization of the cropping structure results with a meaningful farm income increase and less dependency on direct payments.