Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku

Artur Wilczyński

Wilczyński, Artur
Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych w 2014 roku
PROSPECTS FOR ECONOMIC SITUATION OF CROP LARGE-AREA FARMS IN 2014
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 1, s. 95-101

Słowa kluczowe

scenariusze cenowe produkcja roślinna dochodowość przychody

Key words

prices scenario crop farms farm income returns

Streszczenie

Artykuł prezentuje badania nad sytuacją ekonomiczną wielkoobszarowych gospodarstw roślinnych położonych na terenie trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W analizowanych gospodarstwach wdrożono trzy scenariusze różniące się między sobą cenami na środki do produkcji rolnej, produkty rolne oraz wielkością wsparcia gospodarstw ze środków unijnych. Otrzymane wyniki wskazują, że zdecydowana większość gospodarstw w 2014 roku będzie charakteryzować się wyższymi przychodami niż w 2006 roku. Ze względu na wzrost kosztów produkcji tylko w scenariuszu optymistycznym nastąpi zwiększenie dochodowości badanych gospodarstw w porównaniu do roku wyjściowego. W przypadku scenariusza najbardziej prawdopodobnego dochód rolniczy netto tylko w gospodarstwach mazowieckich i zachodniopomorskich będzie wyższy niż w 2006 roku.

Abstract

Researches were carried out on large-area farm localized on three Polish regions: mazowieckie, wielkopolskie and zachodniopomorskie. There were implemented three different scenario based on other producer prices, inputs and EU agricultural payments: pessimistic, most probably and optimistic. Economic situation in analyzed farms in 2014 point at increase of returns in comparison to the year 2006. In optimistic scenario all farm will have a higher family farm income regardless of production costs. In most probably scenario majority of farms will are in better economic situation than in base year.